ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene leveringsvoorwaarden

Uitgeverij en reclame ontwerpstudio “Vista Design” te Heerenveen

Agra Media is een handelsnaam van Vista Design


Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Uitgever: Vista Design, de Warring 20, 8447EC Heerenveen

Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ‘Uitgever’ een overeenkomst heeft gesloten of die daarover

in onderhandeling is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Partijen: ‘Uitgever’ en de ‘Wederpartij’ die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.

Overeenkomst: Het gezamenlijk besluit van ‘Uitgever’ en ‘Wederpartij’ tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij

‘Uitgever toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen

dan wel producten te leveren tegen een door ‘Wederpartij’ te verrichten betaling dan wel prestatie.


Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten

tussen ‘Uitgever’ en ‘Wederpartij’ en haar rechtsopvolgers. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig

indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Wijziging voorwaarden

‘Uitgever’ Vista Design behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te

wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie ervan.


Nietigheid of vernietiging van de voorwaarden

a. Nietigheid of vernietiging van é.n of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden of van enige bepaling in een

tussen Partijen gesloten Overeenkomst, laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die

Overeenkomst onverlet.

b. In geval van nietigheid of vernietiging zoals in lid a bedoeld, zullen Partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats

stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.


Battle of forms

De toepasselijkheid van voorwaarden van de ‘Wederpartij’ wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen.


Offertes

a. Offertes die door ‘Uitgever’ zijn opgesteld zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle

aanbiedingen van ‘Uitgever’ zijn geldig gedurende 15 dagen vanaf het moment van aanbieding, tenzij anders is aangegeven.

‘Uitgever’ is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de ‘Wederpartij’ binnen 15 dagen wordt

bevestigd.

b. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud opgesteld en binden ‘Uitgever’ niet.


Totstandkoming van de ‘Overeenkomst’

De ‘Overeenkomst’ komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling door ‘Wederpartij’ bij

‘Uitgever’ en de aanvaarding door ‘Uitgever’ hiervan. Door de mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag aanvaardt

‘Wederpartij’ deze leveringsvoorwaarden.


Inhoud van de ‘Overeenkomst’

Voor de inhoud van de ‘Overeenkomst’ is bepalend de mondelinge bestelling, aanvraag of de opdrachtbevestiging, tenzij de

‘Wederpartij binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de bevestiging van de afspraken of de opdrachtbevestiging

tegen de inhoud daarvan schriftelijk bezwaar heeft aangetekend bij ‘Uitgever’.Wijzigingen in de ‘Overeenkomst’

Door de ‘Wederpartij’ na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering of aard van de

opdracht, moeten door de ‘Wederpartij’ tijdig en schriftelijk of per e‐mail worden gemeld.

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, door of namens de ‘Wederpartij’ aangebracht, die

hogere kosten dan in de offerte genoemd veroorzaken, worden aan de ‘Wederpartij’ in rekening gebracht.

Veranderingen die in de reeds verstrekte opdrachten worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk

overeengekomen levertijd door ‘Uitgever’ wordt overschreden. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een

aanvullende opdracht aan de ‘Wederpartij’ worden bevestigd. Indien ‘Uitgever’ op verzoek of met voorafgaande

instemming van de ‘Wederpartij’ werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van

de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de ‘Wederpartij’ worden

vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van ‘Uitgever’.


Duur en beëndiging van de Overeenkomst


Duur

Tenzij anders overeengekomen, wordt de ‘overeenkomst’ aangegaan voor onbepaalde tijd.


Opzegging voorafgaand aan uitvoering

Indien ‘Wederpartij’ de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt voorafgaand aan de uitvoering door ‘Wederpartij’, is hij

gehouden aan ‘Wederpartij’ de overeengekomen som te vergoeden.


Anticiperende ontbinding van de ‘Overeenkomst’

Indien ‘Uitgever’ omstandigheden bekend zijn geworden, die haar goede gronden geven te vrezen dat de ‘Wederpartij’ haar

verplichtingen jegens ‘Uitgever’ niet zal nakomen, is ‘Uitgever’ bevoegd de ‘Overeenkomst’ met de ‘Wederpartij’ te

ontbinden nog voordat de uit de ‘Overeenkomst’ voortvloeiende vorderingen opeisbaar zijn.


Beëndiging van de ‘Overeenkomst’

I: De ‘Overeenkomst’ voor onbepaalde tijd kan door Partijen slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van

een opzegtermijn van ten minste drie maanden.


II: De ‘Overeenkomst’ voor bepaalde tijd kan door ‘Partijen’ slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een

contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van é.n maand. Indien deze opzegtermijn niet in acht wordt

genomen, wordt de ‘Overeenkomst’ automatisch verlengd met een periode van é.n jaar.


De ‘Overeenkomst’ eindigt zonder voorafgaande opzegging:

indien é.n der ‘Partijen’, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans‐BV, komt te

overlijden;


in geval van stillegging, liquidatie en op het moment van aanvraag van sursénce van betaling dan wel faillissement van een

der ‘Partijen’.


In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het gehele bedrag van de resterende

factuurbedragen voortvloeiende uit de ‘Overeenkomst’ direct opeisbaar.


Ontbinding van de ‘vereenkomst

’‘Uitgever’ kan de ‘Overeenkomst’ met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving ontbinden indien

‘Wederpartij’ toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Overdracht Overeenkomst

‘Uitgever’ is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de ‘Overeenkomst’ geheel of gedeeltelijk aan een derde over te

dragen, mits schriftelijke mededeling aan de ‘Wederpartij’ plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten

opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van ‘Uitgever’ treedt.Verplichtingen bij einde van de ‘vereenkomst

’Indien ‘Uitgever’ ter uitvoering van de ‘Overeenkomst’ producten in bruikleen heeft gegeven, is de ‘Wederpartij’ gehouden

na het einde van de ‘Overeenkomst’ alle door ‘Uitgever’ in bruikleen gegeven producten te retourneren aan ‘Uitgever’.


Voor zover een tussentijdse beëndiging van de ‘Overeenkomst’ het gevolg is van omstandigheden die te wijten zijn aan de

‘Wederpartij’ dan wel krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen,

is de ‘Wederpartij’ aansprakelijk voor alle schade die ‘Uitgever’ dientengevolge lijdt. Voor zover deze schade bestaat uit

gederfde winst, wordt de schade begroot op 25% van de gemiddelde jaarsom die de ‘Wederpartij’ gedurende resterende

contractsperiode verschuldigd zou zijn bij volledige uitvoering van de overeenkomst.


Prijzen en prijsaanpassingen

De door ‘Uitgever’ gebruikte verkoopprijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.


Alle aanbiedingen van ‘Uitgever’ zijn vrijblijvend. ‘Uitgever’ behoudt zich

uitdrukkelijk het recht voor om te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie‐indexatie.


Betaling, verrekening en zekerheid

Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden binnen

14 dagen na de factuurdatum en op de door ‘Uitgever’ in de factuur aangegeven wijze en aangegeven valuta. De termijn

van 14 dagen geldt als een fatale termijn. Dat wil zeggen dat ‘Wederpartij’ bij een niet tijdige betaling ook zonder

ingebrekestelling in verzuim is.


Iedere overschrijding van de betalingstermijn uit de vorige bepaling geeft ‘Uitgever’ de bevoegdheid zijn verplichtingen

jegens de ‘Wederpartij’ onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.


Onverminderd de gevolgen die het BW aan verzuim verbindt, maakt ‘Uitgever’ in geval van niet (tijdige) betaling van een

factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand. Deze kosten worden gefixeerd op 15%

van de hoofdsom, met een minimum van 40,‐ euro.


Indien de ‘Wederpartij’ het niet eens is met het door ‘Uitgever’ gefactureerde bedrag stelt zij ‘Uitgever’ daarvan

onmiddellijk, uiterlijk binnen de betalingstermijn van 14 dagen, schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de

‘Wederpartij’ geacht wordt in te stemmen met het door ‘Uitgever’ gefactureerde bedrag.


Elke verrekeningsbevoegdheid van de ‘Wederpartij’, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de ‘Wederpartij’

gedane betalingen zullen in de eerste plaats strekken ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens

van de oudste onbetaalde facturen. De vermelding van de ‘Wederpartij’ dat de voldoening betrekking heeft op een latere

factuur doet hier niets aan af.


De ‘Wederpartij’ verplicht zich op eerste verzoek van ‘Uitgever’ zekerheid te verschaffen dan wel bestaande zekerheden

aan te vullen met betrekking tot de zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de

‘Overeenkomst’.


Geleverde zaken blijven eigendom van ‘Uitgever’ totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.


Privacy en vertrouwelijkheid

‘Partijen’ staan ervoor in dat de voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen

informatie zorgvuldig zal worden behandeld. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze

door een der ‘Partijen’ als zodanig is aangeduid.


‘Uitgever’ is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de ‘Wederpartij’ en overige bij de

uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te

houden.


‘Uitgever’ is bevoegd gegevens vast te leggen van ‘Wederpartij’ voor de uitvoering van de ‘Overeenkomst’ en/of om haar

van informatie te voorzien over (de producten van) ‘Uitgever’ en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. ‘Uitgever’

respecteert de privacy van ‘Wederpartij’ en zal de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen

met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor zover nodig zal de registratie van gegevens van

de ‘Wederpartij’ bij het College Bescherming Persoonsgegevens plaatshebben. Mocht ‘Wederpartij’ geen prijs stellen op de

in dit artikel genoemde informatieverschaffing, dan kan dit schriftelijk worden door gegeven aan ‘Uitgever’.


Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ‘Uitgever’ jegens de Klant voor schade wegens een tekortkoming in de nakoming, onrechtmatige

daad, ongerechtvaardigde verrijking of op welke grondslag dan ook en van welke aard dan ook die direct of indirect

voortvloeit uit de tussen ‘Uitgever’ en de ‘Wederpartij’ gesloten Overeenkomst en daarmee verband houdende

overeenkomsten en door ‘Uitgever’, haar werknemers, hulppersonen‐ of zaken is veroorzaakt, is beperkt tot ten hoogste

het door de verzekeraar van ‘Uitgever’ in het concrete geval uit te keren bedrag, tenzij sprake is van opzet of bewuste

roekeloosheid van ‘Uitgever’ of een van haar leidinggevenden.


Indien de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt is de aansprakelijkheid van ‘Uitgever’ beperkt tot de directe schade

voor ten hoogste 10% van het bedrag van de laatste factuur.


‘Uitgever’ is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen:

omzet‐/winstderving, bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, schade door fouten of onjuistheden in een

Reclame‐uiting, fouten of onjuistheden bij de plaatsing of het niet plaatsen of niet volgens de verwachting van de Klant

plaatsen van een Reclame‐uiting, schade door tegenvallende belangstelling, het mislopen of kwijtraken van klanten als

gevolg van de wijze waarop een reclame‐uiting is geplaatst, dit alles in de breedste zin van het woord, beschadiging,

vernietiging, verlies of verontreiniging van informatiedragers en de daarop aanwezige informatie (software).


De artikelen laten toepasselijke consumentenrechtelijke beschermingsbepalingen onverlet.


Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval wanneer de Klant ‘Uitgever’ niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld

binnen een periode van twee maanden na het moment waarop het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan.


Reclames

Indien ‘Wederpartij’ meent dat ‘Uitgever’ op enige wijze tekort schiet in de nakoming van de ‘Overeenkomst’, stelt zij

‘Uitgever’ daarvan direct, doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontdekking van de tekortkoming dan wel binnen 15 dagen

nadat zij redelijkerwijs van deze tekortkoming op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk op de hoogte bij gebreke waarvan

de ‘Wederpartij’ geen beroep meer kan doen op deze tekortkoming, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Dit geldt

ook voor klachten over geleverde goederen of diensten.


Reclames schorten de betalingsverplichting van de ‘Wederpartij’ niet op.


Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd ‐ na toestemming van ‘Uitgever’ ‐ indien de zaken onbeschadigd zijn en

in de originele verpakking met spoed worden teruggestuurd.


Overmacht

Tekortkomingen van ‘Uitgever’, die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het

verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, geven ‘Wederpartij’ geen recht op ontbinding van de

Overeenkomst dan wel op enige vorm van schadevergoeding.


Onder de in het vorige lid bedoelde situaties vallen bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, ziekteverzuim van

personeel van ‘Uitgever’, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, stremmingen in

het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen, vorst, storm of

onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die ‐al dan niet op verzoek van ‘Uitgever’‐ betrokken

zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van

voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen en andere ongevallen, alsmede maatregelen van

overheden, die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren.


Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door ‘Uitgever’ uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten,

merkenrechten en databankenrechten, berusten bij ‘Uitgever’ of de door Uitgever vertegenwoordigde auteurs. Voorzover

niet uitdrukkelijk door ‘Uitgevers’ of bij wet toegestaan, mag niets uit de door ‘Uitgever’ uitgegeven werken op enigerlei

wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.


Het is de ‘Wederpartij’ niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten

van intellectuele of industriëe eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.


Adreswijziging

Bij wijziging van de naam‐ en/of adresgegevens dient ‘Wederpartij’ zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk en

tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging aan ‘Uitgever’ door te geven.


Geschillen

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan — naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of de

Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de Overeenkomst zoals

bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen

— worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord‐Nederland, zittingsplaats Leeuwarden,

zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.


Indien de Klant tevens Consument is heeft deze het recht binnen een maand nadat door NDC schriftelijk een beroep op dit

beding is gedaan voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen ‘Uitgever’ en de ‘Wederpartij’ is Nederlands recht van toepassing.