Leveringsvoorwaarden


Leveringsvoorwaarden van: Uitgeverij Vista Design/AgraMedia.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tot het maken en/of publiceren van digitale en papieren producten, en tot het plaatsen van advertenties, andere plaatsingen of vermeldingen in de verschillende producten die door Uitgeverij Vista Design/AgraMedia worden uitgegeven, de uitvoering inbegrepen.

Indien een bepaalde schriftelijke regeling tussen partijen nietig is of vernietigd wordt, zal een regeling gelden die het meest aansluit bij de bedoeling van de partijen zoals die uit de getroffen regeling blijkt.. Hij die een opdracht ten behoeve van een derde plaatst, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de rechten en aanspraken van Uitgeverij Vista Design/AgraMedia jegens opdrachtgever uit hoofde van diens verbintenis tegenover Uitgeverij Vista Design/AgraMedia. Geldend is het middels overeenkomst (schriftelijk of mondeling) vastgestelde tarief. Indien er onduidelijkheid bestaat en een getekende overeenkomst ontbreekt, gelden de standaardtarieven zoals die door Uitgeverij Vista Design/AgraMedia zijn gepubliceerd.

Advertenties mogen volledig uit tekst of grafische voorstelling, dan wel een combinatie van beide bestaan. Uitgeverij Vista Design/AgraMedia kan in veel gevallen zonder meerprijs behulpzaam zijn bij het opmaken van uw advertentie. Indien Uitgeverij Vista Design/AgraMedia hiervoor een meerprijs rekent, zal dat vooraf met de adverteerder worden overlegd.


Bureaukorting wordt alleen verleend op de basisprijs losse verkoop vermeerdert met 10% van die basisprijs, en alleen in het geval een bepaalde bureaukorting middels overeenkomst (mondeling of schriftelijk) is overeengekomen.

Na verschijning krijgt u een factuur en een bewijs van plaatsing. De factuur dient binnen 10 dagen (of het aantal dagen meer dan 10 indien vermeld in de factuur) na factuurdatum te zijn betaald op de bankrekening die op de factuur is aangegeven, onder vermelding van het factuurnummer.

Bij niet op tijd betalen volgt een schriftelijke aanmaning, waarbij € 15.00 administratiekosten in rekening wordt gebracht. Wordt na deze aanmaning niet binnen 7 dagen betaald, dan kan Uitgeverij Vista Design/AgraMedia de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle verdere (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de opdrachtgever. In geval van niet (tijdige) betaling, is Uitgeverij Vista Design/AgraMedia gerechtigd alle verdere plaatsingen te staken.


Uitgeverij Vista Design/AgraMedia streeft ernaar om de advertenties in zijn producten zo volledig en accuraat mogelijk te plaatsen. De door u verstrekte gegevens of beeldmaterialen kunnen vrij door Uitgeverij Vista Design/AgraMedia gebruikt worden. U vrijwaart Uitgeverij Vista Design/AgraMedia van alle mogelijke aanspraken op het geplaatste. Uitgeverij Vista Design/AgraMedia accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het geplaatste in zijn producten of het niet plaatsen.

Uitgeverij Vista Design bedingt voor het overige uitdrukkelijk volledige vrijheid met betrekking tot alle aspecten van de redactie van zijn publicatie(s), daaronder de bevoegdheid om de indeling in alle opzichten vast te stellen en te bepalen op welke plaats of in welke rubrieken een door opdrachtgever gegeven opdracht zal worden opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Op de inhoud en vormgeving van alle uitingen van Uitgeverij Vista Design/AgraMedia, ongeacht de drager, rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Uitgeverij Vista Design/AgraMedia. Beeld en/of portretrecht en/of woordrecht kunnen (ook) van toepassing zijn.

/AgraMedia/AgraMediaAlle aanbiedingen van Uitgeverij Vista Design/AgraMedia zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

De overeenkomst met Uitgeverij Vista Design/AgraMedia kan niet eenzijdig ontbonden worden, tenzij Uitgeverij Vista Design/AgraMedia daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Is een dergelijke toestemming gegeven, dan kan niettemin, bij wege van schadevergoeding, een nader te bepalen bedrag van de overeenkomst (exclusief BTW) verschuldigd zijn.

Uitgeverij Vista Design/AgraMedia is niet gehouden tot nakoming van een verplichting uit hoofde van de opdracht indien er sprake is van overmacht, zijnde een van de wil van Uitgeverij Vista Design/AgraMedia onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Onder overmacht wordt ten aanzien van de verplichtingen van Uitgeverij Vista Design/AgraMedia in ieder geval verstaan: een van buitenkomend onheil, zoals brand, waterschade, staking van personeel en het niet nakomen van verplichtingen door een derde die in opdracht van Uitgeverij Vista Design/AgraMedia goederen of diensten levert.

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van het door Uitgeverij Vista Design/AgraMedia verstrekte bewijs van plaatsing. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming materiaal van Uitgeverij Vista Design/AgraMedia te hergebruiken.

Uitgeverij Vista Design/AgraMedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van zijn producten. Evenmin is Uitgeverij Vista Design/AgraMedia aansprakelijk voor de beschikbaarheid (bijvoorbeeld verspreiding) van zijn producten. Uitgeverij Vista Design/AgraMedia is nooit tot enige schadevergoeding gehouden indien een product niet is verschenen.